Regulamin serwisu instali.co

§ 1 Definicje

 1. Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej:
 2. Formularz kontaktowy - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący wysyła swoje dane kontaktowe Sprzedawcy
 3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający z Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.instali.co,  prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą
 6. Sprzedawca, Usługodawca - INSTALI.CO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lindego 17, 30-148 Kraków, KRS: 0000702433, NIP: 6772427121, REGON: 368706321, e-mail: kontakt@instali.co, telefon: 123700101
 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 2 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Korzystając z formularza kontaktowego, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów otrzymania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla Sprzedawcy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie jest obowiązkowe.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest przesyłanie Formularzy kontaktowych.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4 Warunki zawierania i świadczenia umów o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania Formularza kontaktowego w serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie od Sprzedawcy.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@instali.co
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia i opisy użyte w Serwisie oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług.
 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.10.2022 r.